https://www.instagram.com/emma.sukienki/

Na naszym Instagramie ogłosiliśmy konkurs ROZDANIE WALENTYNKOWE do wygrania jest bon o wartości 100 zł na zakupy w naszym sklepie online.

Co zrobić aby wygrać ? Zasady są proste, wystarczy na naszym Instagramie:

  • polubić zdjęcie konkursowe,
  • obserwować nasz profil,
  • oznaczyć w komentarzu dwie osoby, zapraszając do zabawy,
  • w komentarzu opisać jak można wyrazić miłość.

Konkurs trwa do 14.02 do godziny 14.00, ogłoszenie wyników będzie w godzinach wieczornych w walentynki.

Instagram: instagram.com/emma.sukienki/

 

REGULAMIN ROZDANIA

Regulamin Rozdania EMMA ROZDANIE WALENTYNKOWE 100 zł NA ZAKUPY

1. Organizatorem rozdania (dalej „Rozdanie”) jest EMMA Agnieszka Lasota z siedzibą w Tarnobrzeg, ul. Dąbrowskiej 15, NIP: 8671421394. (dalej „Organizator”).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Rozdania jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny lecz niezbędny do przystąpienia przez

Uczestnika do Rozdania. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych

danych, ich zmian bądź usunięcia.

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Rozdania, które uczestnik akceptuje w

chwili przystąpienia.

5. Rozdanie zostanie przeprowadzone w serwisie społecznościowym Instagram, prowadzonym pod

adresem www.instagram.com.

6. Rozdanie nie jest sponsorowane, wspierane ani w żaden sposób powiązane z serwisem

Instagram.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Rozdania, tj. udzielaniem informacji na temat Rozdania oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuję Organizator.

8. Rozdanie nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik rozdania

1. Uczestnikiem rozdania może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin

(dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Rozdania;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika

dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu

serwisu Instagram;

e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w

Rozdaniu.

f) wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora na portalu społecznościowym Instagram,

na profilu @emmasukienki imienia i nazwiska;

g) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

3. Uczestnikami Rozdania nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

1.Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Rozdaniu są towary wymienione w treści Rozdania opublikowanego na portalu Instagram, na profilu @emmasukienki.

2. Nagrodą dla laureata Rozdania jest 1 voucher na zakupy w sklepie internetowym emmasukienki.pl w wysokości 100 zł do wykorzystania do dnia 14.03.2021r.

IV. Miejsce, czas i zasady Rozdania

1. Rozdanie jest dostępne w formie postu na portalu społecznościowym Instagram na profilu

@emmasukienki

2. Rozdanie trwa od 02.02.2021 do 14.02.2021 do godziny 14.00.

3. Wyniki Rozdania zostaną ogłoszone w ciągu dwóch dni od daty zakończenia Rozdania pod postem konkursowym na profilu @emmasukienki.

V. Zasady uczestnictwa w Rozdaniu

1. Zadaniem Uczestnika jest spełnienie poniższych warunków:

– polubienie zdjęcia konkursowego na profilu @emmasukienki na instagram,

– zaobserwowanie profilu @emmasukienki na instagram,

– oznaczenie w komentarzu dwóch osób, zachęcając je do wzięcia udziału w rozdaniu,

– odpowiedzenie w komentarzu na pytanie jak można wyrazić miłość.

2. Organizator nagrodzi 1 osobę, która najbardziej wyróżni się spośród uczestników oraz

która spełni wszystkie warunki zadania o których mowa w niniejszym Regulaminie.

VI. Warunki uczestnictwa w Rozdaniu i odbioru nagród

1. Dostęp do Rozdania jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowy Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w sekcji komentarzy pod postem z Rozdaniem na

fanpage’u @emmasukienki: https://instagram.com/emmasukienki

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin w wiadomości prywatnej na profilu Organizatora https://instagram.com/emmasukienki z

następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) numer telefonu

c) adres mailowy

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu

odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do

nagrody.

5. Przyznana w Rozdaniu nagroda zostanie wysłana laureatowi do 5 dni kalendarzowych od

ogłoszenia wyników.

6. Nagroda zostanie wysłana na adres mailowy.

7. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na inne rzeczy. Nagrodzonym

Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników

Rozdania, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez

Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Rozdaniu Uczestników, których

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagram, w szczególności

uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu

Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i

graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami

Instagrama;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób

trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Rozdania;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

f) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Rozdania będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Rozdania.

2. Dane osobowe Uczestników Rozdania będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Rozdania i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Rozdaniu wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Rozdaniu.

IX. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Rozdania przysługują Organizatorowi.

Uczestnictwo w rozdaniu nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w rozdaniu, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu

rozdania lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z rozdania w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi

przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Rozdania lub stwierdzonych naruszeń

Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres:

sklep@emmasukienki.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Instagram pod adresem

https://instagram.com/emmasukienki i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i

dokładny adres uczestnika rozdania jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres, z którego wysłano reklamację lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2021 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.